Diskontní úvěr

Diskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který poskytuje banka nebo jiná finanční instituce predložiteľovi směnky (klientovi). Banka odkoupí směnku před její splatností a sama pak požaduje její splacení.

Diskontní úvěr

Podstatou úvěrového obchodu je tedy odkoupení obchodní směnky bankou od klienta (věřitele ze směnky) za cenu rovnající se avala částce snížené o diskont (tj. úrok za dobu od eskontu směnky do její splatnosti). V době splatnosti směnky je směnka předložena k úhradě dlužníkovi, příp. avalistom nebo dalším osobám ze směnky zavázaným. V případě, že směnka není ve stanovené době uhrazena a dlužník nesplní svůj závazek, obrací se banka na původního držitele směnky. Toho pak žádá o její proplacení, tedy vrácení obnosu revolvingového úvěru.

Diskontní úvěr se poskytuje jednorázově, příp. opakovaně na základě uzavřené rámcové smlouvy o eskontu směnek (tzv. směnečného obliga). A využívá se hlavně pro krátkodobé financování.

Předmět diskontního úvěru – směnka

Směnka, která je předmětem koupě, představuje nástroj placení mezi dodavatelem a odběratelem.

Směnka je písemný doklad o finančním závazku. Je to obchodovatelný cenný papír (upravený zákonem). Směnečný dlužník ručí za finanční závazek nebo pokud poskytnutou půjčku svým majetkem. Jde o bezpodmínečný příkaz / slib zaplatit na směnce uvedenou částku.

Obchodování se směnkami se řídí šekovým zákonem. Při výpadku směnky lze využít platební rozkazy a exekuci.

Směnky jsou závazkem. Kdo má ve vlastnictví originál směnky a je její oprávněný majitel (prokázal své právo na její zaplacení) má právo vymáhat a vyžadovat od dlužníka na směnce uvedený obnos úvěru. Pokud dlužník, který se nehodlá své závazky splnit, pak musí své důvody potvrdit a prokázat V praxi se rozlišují směnky vlastní a cizí. Pokud je ve směnce uvedeno, že emitent (dlužník, trasant) slibuje osobě ve směnce uvedené věřiteli (remitent), že ji zaplatí v určité době na určeném místě jedná se o směnku vlastní. V případě, že směnka obsahuje dlužníků příkaz třetí osobě trasy, aby místo něho zaplatil věřiteli uvedenou finanční částku v určitém čase a na určitém místě, jde o směnku cizí.

Směnka plní dvě základní funkce zabezpečení a platební. Druhotně ji lze použít jak na financování úvěru. Pokud se tímto obchoduje se směnkami, hovoří se o diskontním úvěru.

Jak probíhá obchodování se směnkami?Dá se říci, že z podstaty fungování obchodu se směnkami, je diskontní úvěr i krátkodobým úvěrem. Vzniká v případě odkoupení směnky bankou a tak se pohledávka převádí na banku. Klient za odkoupení směnky dostává od banky částku, která se rovná nominální hodnotě směnky snížené o diskontní provizi. Diskontní provize je tedy úrok, který se nazývá diskont, symbolizuje riziko pro banku spojené s odkoupením směnky. Součástí diskontní provize může být i riziková prémie nebo jiné transakční náklady. Tato provize se platí spolu s úhradou směnky a to je ke dni proplacení směnky.

V době, kdy má být směnka proplacena banka ji banka předloží k úhradě věřitelům nebo jiným osobám, které ručí za její splacení. Pokud tento závazek osoby uvedené ve směnce nesplní, obrací se banka zpět na svého klienta Banka pak vyžaduje splacení diskontního úvěru od něj. Tuzemská směnka musí obsahovat doložku, která zbavuje banku povinnosti zabezpečit protest pro neplacení.

Výhody diskontního úvěru

 • možnost využití finančních prostředků ještě před splatností směnky
 • nejsou nezbytné záruky, ručitel apod.)
 • nízká úroková sazba za půjčku finančního obnosu. Je to tím, že je úvěr zajištěný předmětnou směnkou
  relativně rychlé vyřízení eskontního úvěru

Nevýhody eskontního úvěru

 • náklady spojené s poskytnutím úvěru
 • povinnost splatit úvěr v případě, že směnečný dlužník nezaplatí
 • podnik nezíská celou směnečný částku ze směnky, protože banka si účtuje poplatky spojené s realizací úvěru a úroky podmínky pro poskytnutí úvěru

Každá z bank, která nabízí eskontní úvěry, si stanoví podmínky pro poskytnutí úvěru individuálně. Podmínky pro poskytnutí diskontního úvěru se liší podle banky, kde klient žádá o diskontní půjčku a také podle bonity žadatele a směnky. Diskontní úvěr může být sjednán na jednorázový obchod nebo opakovaně pro více obchodů.

Zásadní informace jsou pro banku náležitosti předmětné směnky. Zda směnka obsahuje to co má. S diskontním úvěrem je v každém případě spojená i velká kontrola všech účastníků. Banky neeskontujú každou směnku a od každého žadatele. Podmínkou financování revolvingu je prověření všech náležitostí směnky, provedení a kladné vyhodnocení důkladné finanční analýzy.

Pokud se žadatel obrací na banku se žádostí o diskontní úvěr, je povinen předložit: žádost o diskont směnek (včetně bankou požadovaných příloh), doklad prokazující právní subjektivitu žadatele a doklady prokazující obchodní charakter směnky (dle individuálních požadavků bank).

Uložit a sdílet

1 reakce to “Diskontní úvěr”

 1. Vánoce se blíží a Vám chybí peníze na dárky? Využijte naši skvělou službu PŮJČKA NA DÁRKY!
  Více info na PujckaNaDarky.cz

Okomentovat